Musiker, folk- och konstmusik från andra kulturer

Masterprogrammet i folkmusik från andra kulturer förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög internationell nivå.

Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå och ge gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som frilansande musiker inom din valda profil.

Om utbildningen

Det tvååriga masterprogrammet består av kurser i ditt huvudinstrument som utgår från din profilering, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment i kursen kan se mycket olika ut för varje student. Du och konstnärlig handledare/huvudlärare lägger tillsammans upp innehållet i kursen.

Tillsammans med forskningsförberedande och valbara kurser skapas så din skräddarsydda utbildning.

Nya musikaliska möjligheter

Det övergripande syftet med huvudinstrumentkursen är att du ska vidareutveckla ditt medvetande om, förmåga till reflektion över och kommunikation av musikskapande och musicerande. Detta för att t.ex. bättre kunna styra ditt musikaliska uttryck, bygga vidare på tidigare erfarenheter, sätta ditt musicerande i ett sammanhang och undersöka nya musikaliska möjligheter.

En ytterligare målsättning är att uppmärksamma musikens och musicerandets konstnärliga möjligheter så att det stimulerar din kreativitet och förmåga till att agera självständigt och nydanande. Kursen förhåller sig också nära till de individuella kursdeltagarnas musikaliska verksamhet och uttryck.

Utifrån instrumentalteknik, repertoarprofilering, tolkning och improvisation inom genren samt spel och sång till dans vidareutvecklar du förmågan att framföra din musik.

Musikens uttrycksformer utifrån konstnärlig forskningsmetodik

Ett masterprogram är forskningsförberedande och ska ge dig kunskaper om forskningsmetodik. Oavsett om du vill gå vidare till forskarstudier är detta en nödvändig del i att kunna reflektera över sitt eget musicerande och sätta in det i ett sammanhang.

För att kunna genomföra ditt konstnärliga utvecklingsarbete består programmet av en föreläsnings- och seminarieserie med litteraturstudier och framstående gästlärare om musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och musikpsykologiska förutsättningar för musicerande.

Konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Därtill kommer diskussionsseminarier där studenternas examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Utbildningen avslutas genom en examenskonsert eller genom en redovisning i medial form om det motsvarar examensprojektets karaktär. Därutöver ska en skriftlig, reflekterande dokumentation av det konstnärliga examensarbetet presenteras.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se. Länk till annan webbplats.

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

  • Sista dag att ladda upp prov till KMH.
  • Sista kompletteringsdag för att styrka meriter och behörighet (görs på antagning.se).
  • För dig som inte är svensk medborgare – sista dag att ladda upp pass för att styrka avgiftsfrihet samt betala eventuell anmälningsavgift. Läs mer på antagning.se Länk till annan webbplats..

15-24 februari 2023
Resultat för digitalt prov skickas via mejl. Kallelse med information och datum för digital intervju skickas till dig som gått vidare.

11-21 mars 2023
Digital intervju sker vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen längst ner på sidan för detaljerad information om antagningsprovet.

Fokus på eget konstnärligt projekt

Examensarbetet är navet för studierna inom masterutbildningen. Redan i ansökan till utbildningen ska du formulera en idé till ett individuellt projekt som du under studiernas gång får hjälp att förverkliga i samråd med en konstnärlig handledare.

Studierna ska sedan följa det konstnärliga examensprojektet i val av kurser och inriktning inom huvudinstrumentkursen.

Internationellt utbyte

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Institutionen för folkmusik vid KMH är initiativtagare till det nordiska högskolenätverket Nordtrad och samarbetar också med andra internationella utbildningsinstitutioner inom folkmusik.

Efter studierna

Utbildningen ger dig utrymme att fortsätta utveckla din konstnärliga profil på högsta nivå, men också fördjupa din förberedelser inför självständig verksamhet som frilansande musiker. Antalet yrkesaktiva musiker inom folk- och konstmusik från andra kulturer ökar för varje år i Sverige.

Flera av de mest etablerade och förnyande folkmusikensemblerna i Sverige idag har bildats under utbildningstiden vid KMH. Till exempel Golbang och Den förbjudna orkestern.

Dessutom är tidigare studenter från KMH:s utbildning i folk- och konstmusik från andra kulturer väl representerade vid nomineringar och priser i olika sammanhang.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.