Provbeskrivning för musikteori, klassisk musik

När du söker till det här programmet behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra proven.

Anmälningskod: KMH-91000

Prov 1 – Arbetsprov och presentation

I detta prov får du visa din förmåga att komponera musik och att praktiskt använda dig av musikteori i dina verk. Provet innehåller två moment:

 1. Välj ut två kompositioner eller arrangemang som du själv har skrivit, gärna i olika genrer och för olika besättning. Arbetsprovet presenteras med noter och/eller inspelning av musiken.
 2. Skriv en presentationstext, max 1 A4 (ca 4 000 tecken inklusive blanksteg), som innehåller
  - ett CV där du presenterar din tidigare utbildning och övrig verksamhet som är relevant för ansökan
  - en beskrivning av din konstnärliga bakgrund
  - en beskrivning av en utgångspunkt eller frågeställning inom ämnet musikteori som du skulle kunna utveckla och arbeta med i ett självständigt arbete.

Instruktioner för arbetsprover

 • Noter skall vara i pdf-format.
 • Format för ljudfiler kan vara mp3, wav eller aiff.
 • Allt material skall vara märkt med namn, verktitel och
  kompositionsår.

Efter att du har gjort en fullständig anmälan till programmet på
www.antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sista anmälningsdag har passerat, kommer du att få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Provkod: LS 24.0c, Arbetsprov musikteori
Bedömning: Provet är behörighetsgrundande och resultatet bedöms som
godkänt (1) eller underkänt (0).

Den sökandes prestation vid antagningsproven bedöms av en jury som består av sakkunniga ledamöter. I varje prov gör juryn en samlad bedömning av den sökandes kunskaper och förmåga. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan.

Bedömning

Teknisk och konstnärlig kompetens

1 poäng

(Godkänt)

Bedöms i arbetsprovet uppvisa tillräckliga kunskaper och förmågor i komposition och musikteori för att kunna genomgå utbildningen.

0 poäng

(Underkänt)

Bedöms i arbetsprovet inte uppvisa kunskaper och/eller förmågor i komposition och musikteori på en sådan nivå som krävs för att kunna genomgå utbildningen.

Ditt resultat meddelas via mejl. Sökande som är godkända går vidare till nästa prov som sker på campus.

Prov 2 – Fördjupningsområde musikteori

I detta prov får du visa dina kunskaper och färdigheter i harmonik, arrangering och kontrapunkt, gehör samt pianospel. Stor vikt kommer att läggas vid din förmåga att gestalta uppgifterna på ett konstnärligt övertygande sätt. Provet genomförs i fem moment:

 1. Harmonik
  Momentet innehåller två uppgifter. Du ska skriva en 4-stämmig sats efter en given melodi och harmonik. Du ska även göra en harmonisk analys av ett givet musikstycke, antingen med funktionsanalys eller steganalys. Momentet är skriftligt och du har tillgång till piano/keyboard.
  Tid: 2 timmar
 2. Arrangering och kontrapunkt
  Du ska skriva en självständig över- eller understämma till en given melodi. De två stämmorna är tänkta att framföras utan ackompanjemang. Momentet är skriftligt och du har tillgång till piano/keyboard.
  Tid: 1 timme
 3. Gehör
  Momentet består av en skriftlig del och en praktisk del.
  I den skriftliga delen får du lyssna på två musikexempel från olika genrer (t ex barock och jazz) och ska skriva ner sådant som saknas i notbilden; rytm, melodi och ackord. Du får inte använda något instrument vid denna del.
  I den praktiska delen ingår
  - Rytmläsning (gestalta rytm och tonfall muntligt som om du skulle förebilda för en ensemble). Uppgiften kan bl a innehålla polyrytmik och taktartsväxlingar.
  - Tonal och fritonal melodiläsning (att sjunga en stämma ur ett flerstämmigt verk a prima vista).
  - Ackordhärmning på piano.
  Tid: 2 timmar skriftligt + 30 minuter praktiskt
 4. Pianospel
  Du kommer få två uppgifter som du får förbereda under 30 minuter.
  - Spela ett givet klassiskt stycke eller enklare körsats på piano
  - Spela efter ackordanalys på piano (tre- och fyrklanger med alternativa bastoner, färgningar och alterationer m.m.)
  Tid: 45 minuter (inkl. förberedelsetiden)
 5. Samtal
  Juryn håller ett samtal med dig där du får svara på frågor om dina inskickade arbetsprover och ditt konstnärskap.
  Tid: 15 minuter

Provkod: LS 24.1c, Fördjupningsområde musikteori
Provtid: Provmomenten genomförs under två dagar.
Bedömning: Provet är behörighets- och urvalsgrundande.

Den sökandes prestation vid antagningsprovet bedöms av en jury som består av sakkunniga ledamöter. I varje prov gör juryn en samlad bedömning av den sökandes förmåga avseende teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. För denna bedömning gäller de kriterier som framgår av tabellen nedan.

Poängskalan är 0–3 p för teknisk kompetens och 0–3 p för konstnärlig gestaltning. För att juryn ska bedöma provet som godkänt krävs minst 1 poäng på teknisk kompetens och minst 1 poäng på konstnärlig gestaltning. Poängen för respektive kategori summeras och 6 är maxpoäng. Slutpoängen på prov 2 ligger till grund för rangordning av de sökande och utgör grund för urval.

Bedömning

Teknisk kompetens

Konstnärlig gestaltning

3 poäng

Uppvisar i tillräcklig
utsträckning en medveten och relevant teknik för att kunna förmedla ett musikaliskt uttryck, med god marginal till vad som

krävs för godkänt.

Uppvisar god förmåga till
personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för musikteori, med god marginal till vad som krävs för godkänt.

2 poäng

Uppvisar i tillräcklig
utsträckning en medveten och relevant teknik för att kunna förmedla ett musikaliskt uttryck.

Uppvisar god förmåga till
personlig och konstnärlig gestaltning med relevans för musikteori.

1 poäng

(Godkänt)

Uppvisar i tillräcklig
utsträckning en relevant
teknik för att kunna förmedla ett musikaliskt uttryck.

Uppvisar i tillräcklig utsträckning förmåga till konstnärlig gestaltning med relevans för musikteori.

0 poäng

(Underkänt)

Uppvisar inte i tillräcklig
utsträckning en relevant
teknik för att kunna förmedla ett musikaliskt uttryck.

 

Uppvisar inte i tillräcklig
utsträckning förmåga till en konstnärlig gestaltning med relevans för musikteori.

Relaterad kontakt