Handledarutbildning i musikterapi

I kursen får du som utbildad musikterapeut kompetensutveckling att handleda musikterapeuter i praktisk verksamhet samt att handleda och undervisa musikterapeuter under utbildning.

Utbildningen revideras just nu

Handledarutbildningen i musikterapi är för närvarande under revidering. Uppdaterad information kommer i slutet av februari 2022.

Kursens syfte

Kursens syfte är att utifrån musikterapeutisk teoribildning, psykodynamisk teori och systemteori förmedla en kvalificerad handledarutbildning.

Kursen ges på halvfart (50%) över två terminer. En förutsättning för att kunna genomföra kursen är att du under kurstiden har minst ett löpande handledningsuppdrag som kan diskuteras och analyseras i kursens ämne Handledning på handledning.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som för denna kurs innebär:

 • magisterutbildning i musikterapi (60hp) eller likvärdig utbildning,
 • minst två års yrkesverksamhet som musikterapeut,
 • genomgången egenterapi om minst 50 timmar för leg. psykoterapeut.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen laddas upp via ditt konto på antagning.se.

Kursens innehåll

Kursen är uppdelad i fem delar:

 • Teori och metod i musikterapihandledning, 10 hp

Denna del behandlar bl.a. samtalsmetodik, individuell handledning och grupphandledning, musikens roll i handledningsprocessen samt etik, juridik och ansvarsfrågor i musikterapi. Dessutom får du en genomgång av vetenskapsteori och metoder för dokumentation och utvärdering av handledning i musikterapi. Du samlar också in empiriskt material till den skriftliga rapporten som avslutar kursen.

 • Handledningspraktik 1, 2,5 hp

Du ska kontinuerligt under kursens gång på ett tillfredsställande sätt ha handlett musikterapeuter i grupp eller individuellt, vilket sedan redovisas i handledning på handledning.

 • Handledning på handledningsuppdrag i musikterapi, 7,5 hp

Denna del består av seminarium om grundläggande begrepp och betydelsen av kontrakt och ramar i arbetet som handledare samt handledarens funktioner som pedagog och musikterapeut. Dessutom får du kontinuerlig aktualisering av tidigare och pågående forskning inom området. Genusperspektivet i handledaruppdraget tas också upp.

Du får kontinuerlig handledning över två terminer i grupp om 4-6 studenter med 2- 3 handledningstimmar per tillfälle.

 • Pedagogik i musikterapiutbildning, 2,5 hp

Pedagogiska moment i kursen består av undervisning och seminarier om olika pedagogiska modeller, examinationens betydelse samt digitala hjälpmedel. Du får också lära dig mer om högskolepedagogik i seminariegrupp och storgrupp.

 • Skriftlig rapport, 7,5 hp

I kursen ingår att producera en skriftlig rapport som syftar till att stimulera och möjliggöra en strukturerad reflektion över rollen som handledare. Arbetet syftar till ökad självinsikt och professionalitet i den egna handledarrollen och till fördjupad reflektion kring teoretiska perspektiv, metoder och tekniker samt etiska perspektiv som är relevant för handledning i musikterapi.

Undervisningsform

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, handledning på handledning, individuella skriftliga examinationsuppgifter och avslutas med en individuell skriftlig rapport.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  30

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -