Handledarutbildning i musikterapi

I kursen får du som är utbildad musikterapeut kompetensutveckling att handleda i musikterapi och närliggande områden.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  30

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  KMH-FA22F

Utbildningen startar vårterminen 2023 och studeras på halvfart under två terminer.

Utbildningens kurs och syfte

Handledarutbildningen i musikterapi är en fortbildningskurs för utbildade musikterapeuter som syftar till att ge kunskap om att handleda i musikterapi och närliggande områden.

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att utveckla sin kompetens genom ökad självinsikt och professionalitet, förbättrad livskvalitet och självständighet samt förståelse för sig själv och andra.

Möjlighet till att integrera teori och praktisk tillämpning samt planera och praktiskt genomföra handledning ges, samt färdigheter att planera och genomföra handledning på högskolenivå. Tonvikt läggs på förmåga att reflektera över sig själv och sin roll som handledare.

Undervisningen innehåller seminarier och handledning på handledning. Den studerande ansvarar på egen hand för att ordna ett lämpligt handledningsuppdrag.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

Särskild behörighet:

 • magisterutbildning i musikterapi (60 hp) eller likvärdig utbildning, och
 • minst två års yrkesverksamhet om minst 20 % som musikterapeut alt musiklärare med musikterapeutisk kompetens, och
 • genomgången dokumenterad egenterapi om minst 50 timmar.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen laddas upp via ditt konto på antagning.se.

Urval baseras på antal avklarade högskolepoäng (HPAV).

Kursens innehåll

Under kursen tillägnar sig studenten kunskap att handleda musikterapeuter såväl som personal inom områden utanför det musikterapeutiska fältet. Musikterapeutisk handledning baseras på beskrivning och tolkning av, samt förståelse för, de uttryck som gestaltas i mellanmänskliga möten. Det handlar om en utforskande praktik av egna och andras verbala, icke-verbala, kreativa och konstnärliga gestaltningar av upplevelser och beteenden.

Studenten tillägnar sig under kursen kunskap om de centrala vetenskapliga teoribildningar som utgör grund för handledning som till exempel psykodynamiska, utvecklingspsykologiska, systemteoretiska och pedagogiska teorier samt kommunikationsteori.

Studenten tillägnar sig även kunskap om på vilka sätt modeller, metoder och handledningstekniker som till exempel samtal, musiklyssning, kreativt skapande, musicerande, sång och improvisation används med grupper och individer utifrån konstnärliga, samhälleliga, kulturella, sociala och etiska perspektiv.

I kursen ingår verksamhetsförlagd handledning individuellt och i grupp samt handledning.

Kursen innehåller praktiska och teoretiska moment med fokus på:

 • Ämnets historik
 • centrala vetenskapliga teoribildningar och perspektiv
 • modeller, metoder och tekniker
 • samtalsmetodik
 • ansvarsfrågor, etik och lagstiftning
 • genomförd verksamhetsförlagd utbildning
 • handledning på verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen avslutas med en skriftlig examinerande uppgift.